LEGALNA GOMUŁKIEWICZ i WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Legalna stanowi połączenie bagażu doświadczeń wyniesionych z wieloletniej działalności biznesowej i prawniczej z młodą energią i kreatywnością. Zapewniamy kompleksowe i elastyczne podejście do każdej sprawy. Do każdego zagadnienia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. W naszej pracy efektywnie wykorzystujemy wcześniej zdobytą gruntowną wiedzę prawniczą i dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Stawiamy na indywidualne podejście do Klienta i zapewnienie skutecznych rozwiązań. Naszym celem jest, by prawo nie ograniczało naszych Klientów, a wzmacniało i zabezpieczało ich interesy. Jesteśmy zorientowani na potrzeby Klientów. Oferujemy szeroki zakres specjalizacji co sprawia, że nasi Klienci zawsze mogą na nas liczyć. Wdrożone rozwiązania technologiczne, pozwoliły zwiększyć efektywność oferowanych usług, jednocześnie umożliwiają pomoc naszym Klientom z dowolnego miejsca i zawsze wtedy kiedy nas potrzebują. W każdym razie. Oferujemy kontakt bezpośredni w naszej siedzibie lub w miejscu wskazanym przez Klienta, a także wirtualne spotkania online i wiele innych rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych środków komunikacji elektronicznej. Naszym celem jest przeprojektowanie dotychczasowego doświadczenia kancelarii prawnej i budowa kancelarii nowej generacji. Tworzymy innowacyjny produkt dostosowany w pełni do potrzeb naszych Klientów.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Sokolnicza 5 / 63
  53-676 Wrocław
 • Tel.: 880 10 1000

Oferta

Obsługa prawna przedsiębiorców

Legalna wspiera przedsiębiorców w zakresie wszelkich aspektów ich działalności. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw oferujemy m.in. doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także bieżącą obsługę prawną w każdym obszarze prawa, w tym z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, spółek handlowych i prawa pracy.

Pomagamy dostosować działalność naszych Klientów do aktualnych wymogów prawnych oraz doradzamy przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji występujących w obrocie gospodarczym.

 

Prawo budowlane i deweloperskie

Legalna zapewnia kompleksowe doradztwo prawne inwestorom i wykonawcom w procesie inwestycyjnym, w tym w szczególności sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów o generalne wykonawstwo, umów o roboty budowlane, umów kredytowych, umów deweloperskich, a także doradztwo oraz reprezentację w procedurach administracyjnych.

Oferujemy doradztwo we wszelkich rodzajach projektów z zakresu nieruchomości – na etapie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji, przebudowy czy rewitalizacji, po proces zakupu, sprzedaży, wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami.

 

Obrona w sprawach karnych gospodarczych

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniu karnym, zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia. Prowadzimy analizy przedprocesowe oceniając stopień ryzyka związanego z przyjęciem danego modelu obrony oraz reprezentujemy naszych Klientów, których interesy wymagają ochrony w toku postępowania karnego, przed organami ścigania oraz sądami na każdym etapie postępowania.

 

Postępowania podatkowe i administracyjne

Wspieramy naszych Klientów w dopełnianiu niezbędnych formalności przed organami postępowania administracyjnego. Sporządzamy opinie prawne, pisma, wnioski, a także odwołania od decyzji administracyjnych i inne środki zaskarżenia.

Dla naszych Klientów przeprowadzamy audyty podatkowe pod kątem badania prawidłowości określania oraz rozliczania zobowiązań podatkowych, a także wskazania i eliminowania działalności obarczonych wysokim ryzykiem podatkowym, reprezentujemy podatników w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i karno-skarbowych. 

Współpracujący z nami doradcy podatkowi posiadają bogate doświadczenie i szerokie kompetencji pozwalające na wskazywanie skutecznych i bezpiecznych rozwiązań podatkowych.

 

Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Naszym Klientom oferujemy szczegółową analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa i dobór właściwego rodzaju postępowania.

Wspieramy także wierzycieli w dochodzeniu roszczeń od dłużników upadłych lub podlegających restrukturyzacji.

 

Spory sądowe, mediacje i arbitraż

Naszych Klientów wspieramy na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych, zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji. Prowadzimy postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań, w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Współpracujemy przy ocenie i zarządzaniu ryzykiem przy ponoszeniu kosztów procesu oraz unikania sporów sądowych w przyszłości.

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów. Prowadzimy mediacje sądowe i pozasądowe.

 

 

Fuzje i przejęcia spółek, due dilligence

Pomagamy w negocjacjach z partnerami biznesowymi, sporządzamy kontrakty odpowiednio zabezpieczające interesy naszych Klientów. Prowadzimy sprawy fuzji i przejęć, oferując poparte wieloletnim doświadczeniem doradztwo na każdym etapie projektu. Przeprowadzamy także audyty prawne due diligence.

Pracujemy zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających. Reprezentujemy spółki, wspólników, kadrę zarządzającą i nadzorczą.

 

Kontrakty menedżerskie, prawo pracy

Legalna świadczy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Dostarczamy praktycznych ocen i porad, aby pomóc naszym Klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z prawem pracy w ich codziennej działalności. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami pracy oraz wspieramy w toku postępowań kontrolnych.

 

Dochodzenie wierzytelności

Pomagamy naszym Klientom w sprawach o zapłatę należności, wynikających m.in. z nieopłaconych faktur VAT i innych zobowiązań. W ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych sporządzamy i wysyłamy wezwania do zapłaty oraz negocjujemy z dłużnikami warunki spłaty zobowiązań. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach sądowych oraz współpracujemy z komornikami na etapie postępowań egzekucyjnych, w celu skutecznego odzyskania wierzytelności naszych Klientów.

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Oferujemy pomoc prawną dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców. Świadczymy pomoc w uzyskaniu zezwoleń dla cudzoziemców oraz pomoc w legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej. Dokonujemy analizy sytuacji prawnej naszego Klienta i pomagamy dobrać odpowiednie dla niego rozwiązania. Pomagamy naszym Klientom w toku postępowań administracyjnych związanych z prawem imigracyjnym.

 

Zamówienia publiczne i przetargi

Legalna aktywnie wspiera zarówno zamawiających w organizacji przetargów publicznych, jak i ich uczestników tak na etapie samego postępowania, jak i postępowań odwoławczych.

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania oraz w związku realizacją umów zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 

RODO i ochrona prywatności

Pomagamy spełnić naszym Klientom wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

Obrona w sprawach karnych

Naszych Klientów reprezentujemy na każdym etapie postępowania karnego. Zajmujemy się sporządzaniem pism oraz bierzemy czynny udział w czynnościach procesowych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone popełnieniem przestępstwa oraz bronimy praw osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych. Zakresem swoich usług obejmujemy również prawo wykroczeń i karnoskarbowe.

 

Rozwody i podziały majątku

Oferujemy pomoc prawną w sprawach o rozwód zarówno bez orzekania o winie, jak i z ustaleniem winy małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Dążymy do osiągnięcia dla naszego Klienta korzystnych rozstrzygnięć w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz wysokości zobowiązań alimentacyjnych. Zapewniamy doradztwo i wsparcie na każdym etapie postępowania.

Prowadzimy sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w celu ustalenia pełnego składu majątku oraz właściwego rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny. W przypadku zróżnicowanego stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, oferujemy pomoc w dochodzeniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku.

 

Sprawy spadkowe

Legalna oferuje wszechstronną obsługę spraw z zakresu prawa spadkowego. Służymy radą przy przeprowadzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych dotyczących stwierdzenia nabycia spadku. Prowadzimy postępowania związane z nabyciem spadku zarówno na podstawie ustawy jak i testamentu. Doradzamy w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia oraz o unieważnienie testamentu.

Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia lub orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku pomagamy przeprowadzić dział spadku.

 

Prawo cywilne

Legalna oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Oferujemy fachowe doradztwo oraz reprezentację w negocjacjach przedsądowych i postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z umów. Prowadzimy sprawy o ochronę dóbr osobistych. Doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących nieruchomości, uczestniczymy w postępowaniach o zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności i innych z zakresu prawa rzeczowego.

 

Kredyty frankowe

Legalna świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób posiadających kredyty w walutach obcych, w tym frankach szwajcarskich, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Posiadamy doświadczenie dotyczące kredytów indeksowanych i denominowanych, udzielanych w ubiegłych latach przez banki prowadzące działalność na terenie Polski.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Legalna świadczy kompleksową pomoc prawną dla pracowników. Oferuje fachowe doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, czy o przywrócenie do pracy, a także odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Reprezentujemy naszych Klientów także w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze.

Zajmujemy się sporządzaniem odwołań od decyzji ZUS w sprawach rentowych, w sprawach zasiłku z ubezpieczenia społecznego, a także innych sprawach o roszczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych.

 

Prawo budowlane i deweloperskie

Nasze usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują doradztwo prawne, sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych, a także udział w negocjacjach przy zawieraniu umów, oraz reprezentację w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi jaki i sądami administracyjnymi oraz w postepowaniach administracyjnych.

Przeprowadzamy badania prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne, sporządzamy oraz opiniujemy umowy, doradzamy i prowadzimy sprawy przed sądami wieczystoksięgowymi, sprawy sądowe dotyczące zniesienia współwłasności, zasiedzenia, czy rozgraniczenia nieruchomości.

Naszym Klientom doradzamy także przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, a także w procesie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pozwoleń na budowę;

 

Odszkodowania

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie postępowań odszkodowawczych dotyczących szkód zarówno majątkowych jak i osobowych, powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej czy innych zdarzeń losowych.

Reprezentujemy naszych Klientów także w sprawach o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w tym także zajętych przez przedsiębiorstwa pod słupy energetyczne, sieci przesyłowe i inne urządzenia.

 

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Legalna świadczy kompleksową pomoc prawną przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Doradzamy w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego, a także zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Doradzamy także przy wyborze form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

 

Spory sądowe i mediacje

Naszych Klientów wspieramy na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych, zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji. Prowadzimy postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowa, w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów. Prowadzimy mediacje sądowe i pozasądowe.

 

Upadłość konsumencka

Legalna zapewnia kompleksową pomoc w sprawach o upadłość konsumencką. Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, wskazujemy instytucje, do których należy się zwrócić w celu uzyskania odpowiednich danych na temat posiadanego zadłużenia, zapewniamy zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego.

 

Ochrona dłużników

Oferujemy pomoc prawną dla osobom, które pragną poprawić swoją sytuację finansową, wydostając się z zadłużenia. Dla naszych Klientów negocjujemy warunki spłaty z wierzycielami oraz w sposób kompleksowy bronimy ich interesów przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi zmierzającymi wyegzekwować należności. Ponadto oferujemy możliwość dochodzenia odszkodowania w imieniu dłużnika z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem postępowania wierzycieli.

Formularz kontaktowy

 _ _  __   __ ______  ___ 
 | || |  \ \  / / | ____| |__ \ 
 | || |_  \ \ / / | |__    ) |
 |__  _|  \ \/ /  | __|   / / 
  | |   \ /  | |    / /_ 
  |_|    \/   |_|   |____|